Goazen aurrera, gure txanda da

Tiempo de lectura aproximado: 4 minutos

Martxoaren 8an, Emakumearen Nazioarteko Egunean, LSB-USOk genero-erantzunkidetasuna aldarrikatzen du, “Goazen Aurrera, gure txanda da” lelopean.

Azken urteetan genero-berdintasunean egindako aurrerapenak gorabehera, zenbait datuk adierazten digute oraindik urrun gaudela berdintasun erreal eta eraginkor hori lortzetik; besteak beste, emakumeek eta gizonek etxea eta mendeko seme-alabak edo senitartekoak zaintzera bideratzen duten banaketa desberdina. Erantzunkidetasuna, berdintasun hori lortzen hainbeste lagun dezakeena, oraindik ez da berdin aplikatzen etxe guztietan.

Zer da genero-erantzunkidetasuna? Etxeko lanak eta senitartekoak (seme-alabak edo mendeko beste senide batzuk) emakumeen eta gizonen artean modu ekitatiboan banatzea.

Genero-berdintasuna lortzeaz ari garenean, erantzunkidetasuna oso garrantzitsua izan daiteke; izan ere, familia-nukleo bateko gizonek eta emakumeek etxeko eta zaintzako lanak modu ekitatiboan partekatzen badituzte, genero-rol eta -estereotipo jakin batzuk hausten ariko ginateke. Rol eta estereotipo horiek, historian zehar, lanaren sexu-banaketa eragin dute, eta gizonak dira eremu publikoaren eta produkzio-lanaren protagonistak (hau da, ordainduak), eta emakumeak eremu pribatura eta ugalketa-lanera baztertuta daude (hau da, etxeko eta zaintzako lanak, ordaindu gabeak).

Zer onura ditu berdintasunerako erantzunkidetasunak?

• Emakumeen lanaldi bikoitzarekin amaitzea. Genero Berdintasunaren Europako Indizearen datuen arabera, emakumeek Espainian egunero etxeko lanetan ematen duten denbora % 84 da, eta gizonek, berriz, % 42. Zainketetan, emakumeek denbora librearen % 40 ematen dute, eta gizonek, berriz, % 28.

• Kristalezko sabaia eta zoru itsaskorra gainditzen lagunduko luke. Seme-alabak edo mendeko beste senitarteko batzuk zaintzen eta etxea zaintzen denbora gehiago eman behar izatea da emakume askok lanaldia murriztearen arrazoietako bat, eta, beraz, haien karrera profesionalak gelditzearen arrazoietako bat, ezin baitituzte zuzendaritza-postuekin lotutako zenbait erantzukizun hartu, hala nola denbora gehiago. Hori da emakumeentzat kristalezko sabaia egotearen arrazoietako bat, baita banandu ezin diren zoru itsaskorra egotearena ere.

• Soldata-arrakala ixten lagunduko luke. Erantzunkidetasunak emakumeen eta gizonen arteko soldata-arraila murriztu lezake, emakumeek ez bailukete lanaldi partzialean lan egingo (gaur egungo datuen arabera, lanaldi partzialeko kontratuak gehienak emakumezkoak dira), eta beren ibilbide profesionalean aurrera egiten jarrai lezakete. Gainera, beren curriculuma hobetzeko prestakuntza-ikastaroak edo promozioak egin ditzakete. Gaur egun soldata-arrakala horretan eragina duten bi elementu.

• Erantzunkidetasuna ezinbesteko helburua da LSB-USO sindikatuarentzat Emakumearen Nazioarteko Egun honetan. Inoren laguntza behar duten pertsonen – adinekoak eta adingabeak – laneko eta zaintzako erantzukizunak emakumeen esku jarraitzen duten bitartean, ezinezkoa izango da emakumeek beren prestakuntzan eta lanbide-sustapenean behar adina denbora ematea, eta, hala badagokio, lanaldia murrizten edo lanpostua uzten jarraituko dute, egoerak hala eskatzen badu. Familia-inguruneko erantzunkidetasunak aukera eman behar die pertsonei, sexua edozein dela ere, erantzukizunak partekatzeko eta lanerako, prestakuntzarako edo aisialdirako denbora eta aukera berdinak izateko.

AVANCEMOS, ES NUESTRO TURNO

Pese a los avances hechos en igualdad de género a lo largo de los últimos años, hay datos que nos indican que aún estamos lejos de alcanzar esa igualdad real y efectiva; entre ellos, el reparto desigual que dedican mujeres y hombres al cuidado del hogar y de los hijos o familiares dependientes. La corresponsabilidad, que tanto podría ayudar a alcanzar dicha igualdad, todavía no se aplica de igual manera en todos los hogares.

¿Qué es la corresponsabilidad de género? El reparto equitativo del trabajo doméstico y el cuidado de familiares (sean estos los hijos u otros familiares dependientes) entre mujeres y hombres.

Cuando hablamos de alcanzar la igualdad de género, la corresponsabilidad puede jugar un papel muy importante, puesto que, si hombres y mujeres de un núcleo familiar comparten de forma equitativa las tareas domésticas y de cuidado, estaríamos rompiendo con ciertos roles y estereotipos de género que, a lo largo de la historia, han provocado la división sexual del trabajo, con los hombres como los protagonistas de la esfera pública y el trabajo productivo (es decir, remunerado) y las mujeres relegadas a la esfera privada y el trabajo reproductivo (es decir, el trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado).

¿Qué beneficios tiene la corresponsabilidad para la igualdad?

• Acabar con la doble jornada laboral de las mujeres. Según datos del Índice Europeo de Igualdad de Género, el tiempo que las mujeres dedican en España a las tareas del hogar todos los días es del 84 %, frente al 42 % de los hombres. En los cuidados, las mujeres dedican el 40% del tiempo libre, frente al 28 % de los hombres.
• Ayudaría a superar el techo de cristal y el suelo pegajoso. Tener que dedicar más tiempo al cuidado de los hijos u otros familiares dependientes, así como al cuidado del hogar, es una de las causas de que muchas mujeres reduzcan su jornada laboral y, por tanto, sus carreras profesionales tiendan a estancarse, puesto que no pueden abarcar ciertas responsabilidades asociadas con los puestos directivos, como dedicarles más tiempo. Este es uno de los motivos de la existencia del techo cristal para las mujeres, así como del suelo pegajoso del que no consiguen separarse.
• Ayudaría a cerrar la brecha salarial. La corresponsabilidad podría reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, puesto que ellas se verían menos abocadas a trabajar a tiempo parcial (de acuerdo a los datos actuales, los contratos a tiempo parcial son mayoritariamente femeninos) y podrían seguir progresando en su carrera profesional. Podrían además optar a promociones o cursos de formación para la mejora de su currículum. Dos elementos que inciden actualmente en la existencia de esa brecha salarial.

La corresponsabilidad es un objetivo imprescindible para la USO en este Día Internacional de la Mujer. Mientras las responsabilidades de trabajo y de cuidado de las personas dependientes –mayores, menores- continúe en manos de las mujeres mayoritariamente, no será posible que dediquen el tiempo suficiente a su formación y a su promoción profesional, y continuarán siendo las que, llegado el caso, reduzcan su jornada laboral o abandonen su puesto de trabajo si la situación lo requiere. La corresponsabilidad en el entorno familiar debe permitir que las personas, independientemente de su sexo, compartan las responsabilidades y dispongan de iguales tiempos y oportunidades para el trabajo, la formación o el ocio.

ADJUNTOS:
Cartel 8M – 2023.
Manifiesto 8M – 2023.

LSB-USO
Siguenos en: