Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculum-dekretuak

Tiempo de lectura aproximado: 10 minutos

LSB-USO sindikatutik jakinarazten dizugu dagoeneko argitaratu direla Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculum-dekretuak. Maiatzaren amaieran, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean adostu ziren, eta argitaratu ondoren, irakasleok ikastetxeetara eraman behar ditugu berriro. Asmatzeko dagoena!!!.

• Curriculum berriak jauzi kualitatiboa dira Euskal Hezkuntza Sistemak konpetentzia bidezko ikaskuntzan hasitako bidean

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran onartu ditu Euskadiko Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza eta DBH hartzen ditu barne) eta Batxilergoko berezko curriculumak ezartzeko dekretuak.

Gaur onartutako hiru dekretuen xedea da goian adierazitako etapetako curriculuma ezartzea eta curriculumaren ezarpena, ebaluazioa eta garapena arautzea. Euskal Autonomia Erkidegoan etapa horiek ematen dituzten ikastetxe guztietan aplikatu beharko dira curriculum horiek.

Euskal Hezkuntza Sisteman 2015eko eta 2016ko curriculum-dekretuekin hasi zen aldaketatik abiatuta, curriculum berri hauek jauzi kualitatiboa dira konpetentzia bidezko ikaskuntzan. Ildo horretan, curriculumaren-garapen berriak eremuen bidezko irakaskuntza ezartzen du (arlo edo irakasgai bidezko irakaskuntza izan beharrean), bereziki Lehen Hezkuntzan eta DBHko lehen zikloan. Ikuspegi horrek maila bakoitzean lantzen diren arloak eta irakasgaiak elkarrekin lotzen ditu. Honek irakasgaiak batera, diziplinartekotasunez eta ikuspegi globalaz lantzea eskatzen du. Konpetentzia bidezko ikaskuntzaren ildotik, eredu praktikoagoaren eta prestakuntza-ebaluazioaren aldeko apustua egiten da.

Irakasleen prestakuntza ere konpetentzia bidezko ikuspegi horretarantz egiten ari den eredu-aldaketara zuzenduko da, eta ikastetxearen hezkuntza-proiektuarekin bat etorriz garatuko da. Prestakuntza horren helburua da ikasleen garapen pertsonal, afektibo eta konpetentzialean laguntzeko beharrezkoa den konpetentzia-profila lortzea. Ikastetxe bakoitzak dituen premien barruan, eta analisi eta gogoeta-prozesuetatik ateratako ondorioetatik abiatuta, hautatuko da ikastetxeko irakasleen berariazko prestakuntza.

Dekretuek, halaber, hezkuntza-etapa bakoitza amaitzean ikasleek izan beharreko irteera-profila ezartzen dute (Haur Hezkuntzan izan ezik), eta profil hori bat dator Europar Batasuneko Kontseiluaren funtsezko konpetentziekin. Konpetentzia sozialak, pertsonalak eta akademikoak bateratuta, irteera-profilak zehazten du ikasle orok zernolako konpetentzia-garapena lortu behar duen hezkuntza-etapa amaitzean. Konpetentzia-garapen horrek ikasleari bizitza-proiektua arrakastaz garatzen lagunduko dio, eta bizitzan zehar funtsezko konpetentziak garatzen jarraituko du. Batxilergoaren kasuan, oinarrizko araudiak ez du irteera-profilik aipatzen, baina Euskadik funtsezkotzat jo du etapa horretarako curriculumean irteera-profila ezartzea.

Era berean, arreta berezia jartzen zaio ikasleen ongizate emozionalari. Hartara, eta adibide gisa, Batxilergoko curriculumak tutoreak historikoki izan duen garrantzia berreskuratzen du, eta astean tutoretzako ordubete ezartzen du etapan honetan zehar. Ildo beretik, DBHn “Ongizate Fisikoa eta Emozionala” aukerako ikasgaia sartu da.

Ikastetxeen autonomia

Hiru curriculum-dekretuek ikastetxeen autonomiaren aldeko apustua egiten dute alderdi guztietan: kudeaketan, antolamenduan eta autonomia pedagogikoan. Ildo horretatik, dekretuetan nabarmentzen da ikastetxeek curriculumak garatu eta osatuko dituztela. Curriculum-dekretuek arlo edo irakasgai bakoitzerako ezartzen duten gutxieneko edo erreferentziazko ordutegitik abiatuta, ikastetxeek askatasun osoz ezarri ahal izango dute arlo edo irakasgai bakoitzerako iruditzen zaien ordu kopurua, betiere haien hezkuntza-proiektuaren arabera. Eremuen  arabera antolatutako irakaskuntzaren kasuan, ikastetxeek finkatuko dute zer eremu irakatsiko diren eta zer irakasgaik osatuko duten eremu bakoitza.

Etapa guztietan, ikuspegi eleaniztun batetik, ikasleen komunikazio eta hizkuntza-konpetentzia azpimarratzen da, eta euskararen erabilera sustatzen da. Ikastetxeek hizkuntza-proiektuaren bidez zehaztuko dituzte hizkuntzen ikaskuntzaren arloko helburuak. Hizkuntza-proiektu horretan, abiapuntuko profila izango da erreferentzia, eta ikastetxearen abiapuntuko egoera eta ingurune soziolinguistikoaren azterketatik abiatuta prestatuko da proiektua.

Curriculum-garapen berri honen beste ezaugarri garrantzitsu bat izango da DBHko eta Batxilergoko etapetarako proposatzen diren aukerako irakasgaien eskaintza zabala. Horri esker, ikasleek hobeto aukeratu ahal izango dute beren ibilbide akademikoa, haien interesen eta etorkizuneko ibilbide akademikoaren arabera. DBHn ikastetxeek aukerako irakasgai gisa eskaini behar dituzten irakasgaiak aukeratzean, irteera-profila hartzen da aintzat.

Ikasleen akonpainamenduari ematen zaion garrantziaren ildotik, hezkuntza-etapen arteko trantsizioei jartzen zaie arreta, bereziki Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzarako trantsizioari eta Lehen Hezkuntzatik DBHrako trantsizioari.

Curriculum berrien ezaugarriak eta berritasunak, hezkuntza-etapen arabera:

Haur Hezkuntza

• Arreta berezia ematen zaio haurren harrera afektiboari, kontuan izanik etapa horretan izaten duela haurrak familia-inguruneaz kanpoko lehen kontaktua.
• Naturarekin kontaktuan izatea eta ingurunearen ezagutza sustatzen dira, gaur egun haur askok ez baitute ingurune naturala ezagutzen.
• Komunikazio eta hizkuntza-konpetentzia garatzeari dagokionez, gure gizartearen kultura-aniztasunetik abiatzen da eta kontuan hartzen da haur askok ikastetxean duela euskararekin lehen harremana.
Lehen Hezkuntza
• Lehen zikloan, arreta ematen zaio Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzarako trantsizioari. Hori dela eta, Lehen Hezkuntzako lehen zikloan Gorputz Hezkuntzaren arloari eskaintzen zaion denbora luzatu da eta jolas-garaiari denbora gehiago ematea ere sustatu da.
• Arloak eremuen arabera antolatzea sustatzen da. Hartara, arloen arteko diziplinartekotasuna sustatzen da, baita, etapa osoan, ezagutzen ikuspegi globala ere.
• “Ingurune naturalaren, sozialaren eta kulturalaren” arloa sortzen da Natura Zientzien eta Gizarte Zientzien arloak bat egitetik.
• “Balio Zibiko eta Etikoak” arloa Lehen Hezkuntzako seigarren mailan emango da, eta koherentziaz jarraipena izango du DBHko lehen mailan.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
• Lehen Hezkuntzatik DBHrako trantsizioa zainduko da eta, horretarako, pedagogia eta antolamendu-neurriak hartuko dira.
• DBH 1 eta DBH 2 mailetan, irakasgaiak eremuen arabera antolatzea sustatzen da.
• “Balio Zibiko eta Etikoak” irakasgaia DBH 1 mailan emango da (Lehen Hezkuntzako 6. mailan landutakoari jarraipena emango zaio).
• eta 2. mailetan “Natura Zientziak” irakasgaia emango da (horren barruan sartuta daude Biologia, Geologia, Fisika eta Kimika).
• “Teknologia eta Digitalizazioa” irakasgaia DBH 2 eta DBH 3 mailetan emango da. Irakasgai hori DBH 1eko eta DBH 4ko aukerako irakasgaien eskaintzarekin osatuko da.
• Aukerako irakasgaien eskaintza zabala maila guztietan: Atzerriko Bigarren Hizkuntza; Garapen Pertsonalari eta Sozialari Aplikatutako Filosofia (DBH 4); Digitalizazioa; Teknologia; Kultura Zientifikoa; Osasun Fisikoa eta Emozionala; Adierazpen Artistikoa…
• DBHko titulazioari dagokionez, irakasle taldeak erabakiko du gainditu gabeko irakasgaiak dituzten ikasleek titulua lortzen duten, betiere haien konpetentzia-garapenaren arabera.

Batxilergoa:

• Batxilergoko 4 modalitate: Zientzia eta Teknologia; Giza eta Gizarte Zientziak; Orokorra eta Arteak.
• Batxilergoko modalitate guztiek irakasgai komunak dituzte:
◦ mailan: Heziketa Fisikoa; Filosofia; Gaztelania; Euskara; Atzerriko Hizkuntza; eta, berritasun gisa, Tutoretza.
◦ mailan: Filosofiaren Historia; Espainiaren Historia; Gaztelania eta Literatura; Euskara eta Literatura; Atzerriko Hizkuntza eta, berritasun gisa, Tutoretza.
• Horrez gain, Batxilergoko modalitate bakoitzak zenbait irakasgai propio edo modalitateko irakasgai izango ditu.
• Batxilergoak aukerako irakasgai eskaintza zabala du, eta horien artean daude: Atzerriko Bigarren Hizkuntza; Euskal Herriko Historia; Anatomia Aplikatua; Argazkigintza; Pintura; Laborategi Teknikak; Gizarte Antropologia; Ahozko Komunikazioa Atzerriko Hizkuntzan; Jarduera Fisikoa, Aisia eta Osasuna… Ikasleek, beraz, beren interesekin lotura estuagoa duen ibilbide akademikoa konfiguratu ahal izango dute.
• Ikasleak gainditu gabeko irakasgai batekin ere lor dezake titulua, baldin eta irakasle taldeak hala proposatzen badu eta ezarritako baldintzak betetzen badira (irakasgaia utzi ez izana, hau da, irakasgai horren proba guztiak egin izana, baita ezohiko probak ere; irakasle taldeak hala proposatzea, gainditu gabeko irakasgai hori gorabehera, eskatutako konpetentzia-maila lortu duelakoan; ikaslea absentismoan ez erortzea; eta irakasgai guztien batez besteko nota gutxienez bost puntukoa izatea).
Curriculum berriak 2022-2023 ikasturte honetan aplikatzen ari dira etapa bakoitzeko maila bakoitietan, eta datorren 2023-2024 ikasturtean gainerako mailetara zabalduko dira.

HEZKUNTZA SAILA

75/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

76/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

77/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Decretos curriculares de Educación Infantil, Educación Básica y Bachillerato

Desde el sindicato LSB-USO te informamos que ya se han publicado los decretos curriculares de Educación Infantil, Educación Básica y Bachillerato. A finales del mayo se acordaron en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y tras su publicación, el profesorado nos vemos una vez más en la tesitura de llevarlos a los centros educativos. ¡¡¡Ahí lo dejamos.!!!

• Los nuevos currículos suponen un salto cualitativo en el camino emprendido por el Sistema Educativo Vasco en el aprendizaje por competencias

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, a propuesta del consejero de Educación, los decretos de establecimiento del currículo propio de las etapas de Educación Infantil, Educación Básica (que incluye Educación Primaria y ESO) y Bachillerato en Euskadi.

El objeto de los tres decretos hoy aprobados es establecer el currículo propio de las etapas arriba indicadas y regular su implantación, evaluación y desarrollo, siendo de aplicación en todos los centros docentes que imparten dichas etapas en Euskadi.

Partiendo del cambio que se inició en el Sistema Educativo Vasco ya con los decretos curriculares de 2015 y 2016, estos nuevos currículos representan un salto cualitativo en el aprendizaje por competencias. En este sentido, el nuevo desarrollo curricular establece la enseñanza por ámbitos (en lugar de por áreas o por materias), en especial en la Educación Primaria y en el primer ciclo de la ESO. Esta visión relaciona entre sí las áreas o materias que se trabajan en un curso. Supone abordar las materias de una manera conjunta e interdisciplinar, con una visión global. Acorde con el aprendizaje por competencias, se apuesta por un modelo más práctico y una evaluación formativa.

La formación del profesorado viene determinada por el cambio de modelo que se está produciendo hacia ese enfoque competencial, y se desarrollará en coherencia con el proyecto educativo del centro. Esta formación tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial necesario que facilite el acompañamiento del alumnado en su desarrollo personal, afectivo y competencial. En el marco de las necesidades de cada centro se seleccionará la formación específica de su profesorado, a partir de las conclusiones derivadas de los procesos de análisis y reflexión.

Los decretos establecen, asimismo, el perfil de salida del alumnado al finalizar cada etapa educativa (excepto en Educación Infantil), en consonancia con las competencias clave del Consejo de la Unión Europea. Aunando las competencias sociales, personales y académicas, el perfil de salida determina el nivel de desarrollo competencial que todo el alumnado debe alcanzar al finalizar una etapa educativa y que le va a facilitar desarrollar con éxito su proyecto de vida, así como continuar avanzando en el desarrollo de las competencias clave a lo largo de su vida. Aunque la normativa básica no habla de perfiles de salida en al caso del Bachillerato, Euskadi ha considerado fundamental establecerlo en su currículo para esta etapa.

Asimismo, se presta especial atención al bienestar emocional del alumnado. En atención a ello, como ejemplo, el currículo de Bachillerato recupera la importancia que históricamente ha tenido la figura del tutor o tutora, estableciendo una hora semanal de tutoría educativa a lo largo de la etapa. En esa misma línea, en la ESO se introduce la materia optativa “Bienestar físico y emocional”.

Autonomía de centros

Los tres decretos curriculares inciden y hacen una apuesta por la autonomía de los centros educativos en todos los aspectos: tanto en gestión, en organización como en lo relativo a la autonomía pedagógica. En ese sentido, los decretos inciden en que serán los centros educativos los que desarrollarán y completarán el currículo. Partiendo del horario mínimo o el horario de referencia que los decretos curriculares establecen para cada ámbito o para cada materia, los centros tienen libertad para definir, en base a su proyecto educativo, la carga horaria que consideren para cada una de ellas. O en el caso de la enseñanza organizada por ámbitos, son los centros los que establecen los ámbitos a impartir y las materias que componen cada ámbito.

En todas las etapas se hace hincapié en la competencia comunicativa y lingüística del alumnado desde una perspectiva plurilingüe, promoviendo el uso del euskera. En el proyecto educativo del centro, a través del proyecto lingüístico, los centros educativos concretarán los objetivos respecto al aprendizaje de las lenguas.

Dicho proyecto lingüístico se elabora teniendo como referencia el perfil de salida y a partir de un análisis de la situación de partida y del entorno sociolingüístico del centro.

Otra de las importantes características de este nuevo desarrollo curricular es la amplia oferta de materias optativas que propone para las etapas de ESO y Bachillerato. Esto permite al alumnado escoger mejor su itinerario académico, más acorde con sus intereses y con su itinerario académico futuro. La elección de las materias que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria los centros deben ofertar como optativas está influida por el perfil de salida.

En línea con el énfasis que se hace en el acompañamiento del alumnado, se pone el foco en las transiciones entre etapas educativas, en especial en la transición de la etapa de Infantil a Primaria, y de Primaria a la ESO.

Principales características y novedades de los nuevos currículos, por etapas educativas:

Educación Infantil:

• Presta especial atención a la acogida afectiva de niños y niñas, teniendo en cuenta que en esta etapa se produce el primer contacto de éstos fuera del entorno familiar.
• Se promueve el contacto con la naturaleza y el conocimiento del entorno, dado que, en la actualidad y en numerosos casos, muchos niños y niñas desconocen el entorno natural.
• De cara al desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística, se parte de la realidad multicultural de nuestra sociedad y de que, para muchos niños y niñas la incorporación a la escuela es su primer contacto con el euskera.

Educación Primaria:

• En su primer ciclo, pone atención en la transición de Infantil a Primaria. Por este motivo, en el en el primer ciclo de Primaria se ha alargado el tiempo del área de la Educación Física y se promueve también un mayor tiempo de recreo.
• Se promueve la organización de las áreas por ámbitos. De esta manera se impulsa la interdisciplinariedad entre áreas y una visión global de los conocimientos en toda la etapa.
• El área de “Conocimiento del medio natural, social y cultural” se crea de la fusión de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales.
• El área de “Valores cívicos y éticos” se impartirá en sexto curso de Primaria y por coherencia tiene continuidad en primero de ESO.

Educación Secundaria Obligatoria:

• Se cuida el tránsito de Primaria a ESO, implementando para ello medidas pedagógicas y organizativas.
• Se promueve la organización de las materias por ámbitos para 1º y 2º de la ESO.
• La materia de “Valores cívicos y éticos” se impartirá en 1º de ESO (dando continuidad a lo trabajado en 6º de Primaria).
• En 1º y 2º se impartirá materia de Ciencias Naturales (engloba Biología, Geología, Física y Química).
• La materia “Tecnología y digitalización”, se impartirá en 2º y 3º de ESO. Esta materia se complementa con la oferta de optativas en 1º y 4º de ESO.
• Amplia oferta de materias optativas en todos los cursos: Segunda lengua extranjera; Filosofía aplicada al desarrollo personal y social (en 4º), Digitalización, Tecnología, Cultura científica, Salud física y emocional, Expresión artística… entre otros.
• Para la titulación en ESO, será el equipo docente el que decida si el alumno o alumna con materias no superadas titula, en función de su desarrollo competencial.

Bachillerato:

• 4 modalidades de Bachillerato: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; General; Artes.
• Todas las modalidades de Bachillerato incluyen unas materias comunes:
◦ 1º curso: Educación física; Filosofía; Lengua castellana; Lengua vasca; Lengua extranjera; y como novedad, Tutoría
◦ 2º curso: Historia de la Filosofía; Historia de España; Lengua castellana y literatura; Lengua vasca y literatura; Lengua Extranjera; y como novedad, Tutoría
• Cada modalidad de Bachillerato cuenta además con una serie de materias propias o materias de modalidad.
• El Bachillerato cuenta con una amplia oferta de materias optativas, entre las que se encuentran: Segunda lengua extranjera; Historia de Euskal Herria; Anatomía aplicada; Fotografía; Pintura; Técnicas de laboratorio; Antropología social, Comunicación oral en lengua extranjera, Actividad física, ocio y salud… entre otros, dando la oportunidad al alumnado de configurar un itinerario académico más acorde a sus intereses.
• El alumnado podrá titular con una asignatura no superada, siempre a propuesta del equipo docente y cumpliendo los requisitos establecidos (no haber abandonado la materia, es decir, que haya realizado todas las pruebas de la misma, incluida la extraordinaria; que el equipo docente así lo proponga, porque a pesar de esa materia no superada ha alcanzado el nivel competencial requerido; que el alumno o la alumna no incurra en el absentismo, y que la media de todas las materias dé una nota igual o superior a cinco).

Los nuevos currículos se implementan ya en este curso 2022-2023 en los cursos impares de cada etapa, y se extenderán al resto de niveles el próximo curso 2023-2024.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

DECRETO 75/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Infantil e implantación del mismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DECRETO 76/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Bachillerato e implantación del mismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DECRETO 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

HEZKUNTZA SAILA

75/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

76/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

77/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

LSB-USO
Siguenos en: