Manifestaciones en la Limpieza de edificios municipales en Donostia

Tiempo de lectura aproximado: 3 minutos

El sindicato LSB-USO estaremos toda la semana del Zinemaldia (71º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2023) en lucha con las trabajadoras de la limpieza de la subcontrata Gizatzen que prestan servicio para el Ayuntamiento de Donostia.

Desde la Federación Servicios de LSB-USO Euskadi venimos denunciando la situación de esta empresa que ha dejado de respetar el convenio regulador de las trabajadoras y en la actualidad aplica a la misma plantilla diferentes convenios en función del centro de trabajo: el del sector del territorio de limpieza de edificios y locales de Gipuzkoa y el de empresa. Desde LSB-USO queremos hacer valer para toda la plantilla el convenio de empresa donde especifica bien claro en el ámbito de aplicación su funcionalidad y destino en el artículo1:

Artículo 1.º Ámbito aplicación.

Este Convenio Colectivo afectará a la totalidad de los trabajadores que trabajan en el Servicio de Limpieza de Diversos edificios Municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales recogidos en el Anexo 1 de este Convenio así como aquellos otros centros que durante la vigencia del Convenio se incluyan en la Contrata, y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

En el caso de que la empresa FCC S.A. no resultase adjudicataria de la Contrata durante la vigencia del Convenio y ésta fuera adjudicada a otra Empresa, la misma vendrá obligada a cumplir con lo establecido en el presente Convenio.

Desde LSB-USO vemos inaceptable las presiones que está sufriendo la plantilla y los recortes de personal; pero lo más, decepcionante es que la Administración Pública, el propio Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián está mirando para otro lado, haciendo caso omiso y siendo cómplice de esta discriminación para las trabajadoras que prestan el servicio de limpieza en los edificios municipales.

La empresa Gizatzen ha despedido a 4 personas en agosto. Tras la defensa de LSB-USO, hemos la empresa ha reconocido la improcedencia de los despidos.

Hay un trato de acoso y abuso a la plantilla, no se cubren las ITs y ya hay presentado una demanda por conflicto colectivo. La empresa sigue sin respetar las condiciones laborales con las cuales entró en la subrogación el pasado 1 de febrero de 2023.

Por todo ello y para conseguir que la nueva empresa Gizatzen aplique el convenio esta semana estaremos en las calles de Donostia TODOS LOS DÍAS de lunes a viernes con manifestaciones desde el Kursaal hasta el Ayuntamiento de Donostia a las 10:00h y a las 18:00h. Si estas movilizaciones no provocan el efecto deseado no se descarta iniciar una huelga de limpieza en todos los centros municipales afectados.

Aste osoan goiz eta arratsaldeko manifestazioak Donostiako udal eraikinen garbiketan

LSB-USO sindikatua Zinemaldiaren (Donostiako Nazioarteko Zinemaldia, 2023) aste osoan egongo da Donostiako Udalarentzat lan egiten duten Gizatzen azpikontratako garbitzaileekin borrokan.

LSB-USO Euskadiko Zerbitzuen Federaziotik enpresa honen egoera salatzen ari gara, langileen hitzarmen arautzailea errespetatzeari utzi baitio, eta gaur egun plantilla berari hainbat hitzarmen aplikatzen baitizkio lantokiaren arabera: Gipuzkoako eraikin eta lokalen garbiketaren sektoreko hitzarmena eta enpresarena. LSB-USOk enpresa-hitzarmena baliatu nahi du langile guztientzat. Bertan, argi eta garbi zehazten du 1. artikuluan bere funtzionaltasuna eta destinoa aplikazio-eremuan:

1.artikulua. Aplikazio eremua.

Hitzar men kolektibo honek Fomento de Construcciones y Contratas SA enpresari eta Donostiako Udaleko zenbait udaleraikin, beste udal-erakunde batzuk eta, hitzar men honen indarraldian, kontratuan bilduta dauden beste zentro batzuk Garbitzeko Zerbi tzuan jarduten duten langile guztiei eragiten die (eraikinak eta udal-erakundeak 1. eranskinean bilduta daude).

Hitzarmen honen indarraldian zehar, Kontrata ez bazaio FCC S.A. enpresari eslei tzen, eta Kontrata hori beste enpresa bati eslei tzen bazaio, horrek Hitzar men honetan xedatutako guztia bete beharko du ezinbestez

LSB-USOtik onartezinak ikusten ditugu plantilla jasaten ari den presioak eta langile-murrizketak; baina etsigarriena da Administrazio Publikoak, Donostiako Udalak berak, ez duela kasurik egiten, eta horrela diskriminazio horren konplize dira udal-eraikinetan garbiketa-zerbitzua ematen duten langileak.

Gizatzen enpresak 4 pertsona kaleratu ditu abuztuan. LSB-USOren defentsaren ondoren, kaleratzeak bidegabeak direla onartu du enpresak.

Langileen aurkako jazarpen- eta abusu-tratua dago, ez dira aldi baterako ezintasunak estaltzen, eta dagoeneko demanda bat aurkeztu da gatazka kolektiboagatik. Enpresak ez ditu errespetatu 2023ko otsailaren 1ean subrogazioan sartzeko erabili zituen lan-baldintzak.

Horregatik, eta Gizatzen enpresa berriak hitzarmena aplika dezan, aste honetan EGUNERO egongo gara Donostiako kaleetan, astelehenetik ostiralera, Kursaaletik Donostiako udaletxera bitartean egingo diren manifestazioetan, 10: 00etan eta 18: 00etan. Mobilizazio horiek ez badute nahi bezalako eraginik eragiten, ez da baztertzen eragindako udal-zentro guztietan garbiketa-greba hastea.

LSB-USO
Siguenos en: